040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Behandlingar

Primärbehandling dagtid

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegsprogram, kognitiv beteende teori och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar. Regelbundna besök på självhjälpsgrupper är ett inslag i behandlingen.

Vi erbjuder två olika alternativ på vår primärbehandling dagtid. Vi har en basbehandling på 30 dagar och en fördjupad behandling på 60 dagar där även vårt trettonde steg automatiskt ingår i behandlingen.

Behandlingen sker med kontinuerligt intag och vänder sig till män och kvinnor som har beroendeproblematik. Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende.

Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen är välutbildad, har lång erfarenhet och oftast ett förflutet med alkohol eller drogrelaterade problem.

Målsättning
 • Bli fri från sitt beroende.
 • Skapa en bättre relation till sina anhöriga
 • Skapa dagliga rutiner
 • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet
 • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande.
 • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom på ett kon

Primärbehandling kvällstid

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegs program, kognitiv beteende teori och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar.

Vår primärbehandling kvällstid är på åtta veckor 3 kvällar i veckan. Detta innebär att man kan jobba vidare under hela sin behandlingstid, regelbundna besök på självhjälps grupper är ett obligatoriskt inslag i behandlingen.

Intag sker kontinuerligt och vänder sig till män och kvinnor som har beroendeproblematik. Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende. Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen är välutbildad, har lång erfarenhet och oftast ett förflutet med alkohol eller drogrelaterade problem.

Målsättning
 • Bli fri från sitt beroende.
 • Skapa en bättre relation till sina anhöriga.
 • Skapa dagliga rutiner
 • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet
 • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande.
 • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom på ett konstruktivt sätt.

Återfallsprevention/-behandling

Ett återfall innebär inte att någon börjar dricka eller droga efter en tids nykterhet. Återfallet är en process som i regel pågått under en längre tid när den beroende börjar dricka eller använda drogen igen. Återfallsprocessen är alltså en tillbakagång till de beteenden och attityder en beroende har då han/hon är aktiv i sitt missbruk.

AVB Rehab erbjuder återfallsprevention/-behandling för den som varit i tillfrisknande en längre tid och som återfallit, eller som är i riskzonen för att börja dricka/droga igen. Behandlingen är fyra veckor lång och bygger på Terence T Gorskis återfallsprevention. Målet är att förstå återfallsprocessen, identifiera och återfallssignaler samt utveckla konkreta strategier för att förhindra återgång till missbruk. Återfallspreventionen/-behandlingen anpassas utifrån individens behov och kan vid behov kombineras med andra behandlingar.

Om återfallet inträffar tidigare ser vi det som fortsatt missbruk, varför ny primärbehandling/förlängd behandling kan bli aktuellt.

Behandlingen innehåller
 • enskild handledning
 • föreläsning/film
 • gruppbehandling
 • deltagande i självhjälpsgrupper utanför öppenvårdstid
 • litteraturstudier, ”Vid sunda vätskor”

Program för Vuxna Barn

Barn som växer upp med missbruk, eller under andra dysfunktionella förhållanden, präglas och bär med sig destruktiva känslor, beteenden och attityder in i vuxenlivet. Detta medför svårigheter, framför allt i nära relationer, men också i arbetslivet och vardagen i övrigt.

I programmet för Vuxna Barn arbetar vi med att tydliggöra bakgrunden till problematiken, undersöka självbild och självkänsla, identifiera de sår och mönster man bär med sig, samt skapa strategier för tillfrisknande. Arbetet sker i grupp under 5 heldagar och åtföljs av efterträffar under sex månader.

Vid behandling för eget beroende kan bearbetning av Vuxna Barnproblematiken vara avgörande för möjligheten att tillfriskna från beroendet. Deltagande i programmet för Vuxna Barn kan då med fördel läggas in i rehabilieringsplaneringen.

Programmet innehåller bland annat
 • föreläsning/film
 • gruppsamtal
 • eget arbete
 • tillitsövningar
 • deltagande i 12-stegsmöten

Anhörigprogram

Alkoholism och drogberoende är en familjesjukdom

Som närstående är det svårt att undgå att påverkas av någons missbruk. Partners, föräldrar, syskon och andra i omgivningen, utvecklar ofta beteenden och får känslomässiga sår som liknar den beroendes. Barnen i familjen far illa, anpassar sig till beroendet och blir symptombärare.

Med kunskap om detta, utgår vi i behandlingen från att alkohol- och drogberoende är en familjesjukdom och att alla i familjen behöver kunskap, stöd och verktyg för att tillfriskna.Symptomen hos de närstående försvinner inte för att missbruket upphör. Att båda föräldrarna, eller åtminstone någon av dem, får hjälp ökar möjligheten för barnen att inte bära med sig effekterna av att växa upp med familjesjukdomen.

Anhörigprogrammet vänder sig till vuxna anhöriga och inleds med fem heldagar som åtföljs av efterträffar under ett år. Programmet är fristående från behandlingen för den beroende och erbjuds till anhöriga oavsett om den som missbrukar vill bli nykter eller inte.

Programmet innehåller bland annat
 • föreläsning/film
 • gruppsamtal
 • eget arbete
 • tillitsövningar
 • deltagande i 12-stegsmöten

Efterbehandling

Tillfrisknandet är en lång och ibland mödosam process, där man behöver kontinuerligt stöd för fortsatt nykterhet. Därför erbjuder vi en av marknadens längsta behandlingar.

Efter inledande primärbehandling, 30 eller 60 dagar på dagtid, alternativt 8 veckor på kvällstid, följer efterbehandling under 2,5 år. Under första året veckovis, andra året varannan vecka och sista halvåret en gång i månaden. Efterbehandlingen är förlagd kvällstid, ca 2 timmar per tillfälle.

Tiden efter primärbehandlingen är ofta omtumlande. Det är vanligt, och helt naturligt, att man upplever osäkerhet och rädsla inför att hantera vardagens utmaningar utan alkoholen eller drogen som ”krycka”. När det dagliga stödet från gruppen och terapeuten tas bort kan livets, omgivningens och, inte minst, ens egna krav och förväntningar bli stressande. Det blir nu ytterst viktigt att man använder de strategier och verktyg som man tillförskansat sig under primärbehandlingen.

Efterbehandlingstiden syftar till att stödja individen i fortsatt förankring av tillfrisknandet i vardagen och ger möjlighet att följa upp efterbehandlingsplanen och uppmärksamma återfallssignaler och/eller annat stödbehov. Gruppträffarna fungerar stärkande och upplevs av många som ett viktigt forum för att hantera de svårigheter man ställs inför i tillfrisknandet.