040 – 43 77 67 info@avbrehab.se

Behandlingar

Dagbehandling

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegsprogram, kognitiv beteende teori och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar. Regelbundna besök på självhjälpsgrupper är ett inslag i behandlingen.

Vi erbjuder två olika alternativ på vår primärbehandling dagtid. Vi har en basbehandling på 30 dagar och en fördjupad behandling på 60 dagar.

Behandlingen sker med kontinuerligt intag och vänder sig till män och kvinnor som har beroendeproblematik. Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende.

Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen är välutbildad, har lång erfarenhet och oftast ett förflutet med alkohol, spel eller drogrelaterade problem.

Målsättning
 • Bli fri från sitt beroende.
 • Skapa en bättre relation till sina anhöriga
 • Skapa dagliga rutiner
 • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet
 • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande.
 • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.

Kvällsbehandling

Själva behandlingen är inriktad på Minnesotamodellens 12 stegs program, kognitiv beteende teori och Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten. Genom terapeutledda gruppsamtal och grupparbeten får individen bred kunskap om beroendet, samhörighet och motivation. Den egna tiden med terapeuten ger patienten djupare insikt om det egna beroendet och beteendet. Behandlingen omfattar även föreläsningar, filmvisningar, studier och redovisningar.

Vår primärbehandling kvällstid är på 10 veckor, 2 kvällar i veckan. Detta innebär att man kan jobba vidare under hela sin behandlingstid, regelbundna besök på självhjälps grupper är ett obligatoriskt inslag i behandlingen.

Intag sker kontinuerligt och vänder sig till män och kvinnor som har beroendeproblematik. Vi jobbar med alkoholmissbruk, narkomani, läkemedelsberoende och spelberoende. Under hela behandlingen har man sin egen terapeut. Personalen är välutbildad, har lång erfarenhet och oftast ett förflutet med alkohol eller drogrelaterade problem.

Målsättning
 • Bli fri från sitt beroende.
 • Skapa en bättre relation till sina anhöriga.
 • Skapa dagliga rutiner
 • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet
 • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande.
 • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.

Dagbehandling för LARO-patienter

AVB Rehab är stolta över att kunna erbjuda ett specifikt 12 stegsinriktat öppenvårdsprogram som enbart vänder sig till klienter som är inskrivna i LARO-programmet.

Till skillnad från våra traditionella dag- och kvällsbehandlingsprogram utgör 12 stegsarbetet endast liten del av det totala behandlingsinnehållet.

Vi försöker hitta en god balans mellan traditionella behandlingsinslag såsom att förstå sjukdomsbegreppet och lära sig att tyda sina återfallsignaler till att sköta sin underhållsmedicin och bryta sitt missbruk av exempelvis cannabis, bensodiazepiner eller alkohol.

Behandlingen erbjuder extra utrymme till enskilda samtal, sysselsättningsplanering, fysisk aktivitet, näringslära, datorkunskap och samhällsinformation. Grupperna är små med god sammanhållning och positiv stämning mellan klienterna.

Vi ser även behandlingen som en utmärkt utsluss för de klienter som vistats en tid vid vår nyöppnade internatbehandling för LARO-patienter på Osbygården.

För att söka till behandlingen vänder du dig till din kurator på LARO eller till din socialsekreterare.

Målsättning
 • Bli fri från missbruk.
 • Skapa dagliga rutiner.
 • Att individen upplever en allmänt ökad livskvalitet.
 • Bygga upp sin självkänsla.
 • Planera, återgå eller påbörja arbete, studier eller motsvarande.
 • Kunna identifiera och hantera återfallssymptom.

Spel-Rehab

Det finns ingen enkel definition på spelberoende, men kortfattat och enkelt uttryckt kan man tala om att spelberoendet är ett tillstånd där spelaren tappat kontrollen över sitt spelande och att det har i sin tur lett till en rad negativa konsekvenser. Det kan handla om ekonomiska problem för den som spelar om pengar. Men det kan även uppstå problem i sociala relationer med familj, arbetsgivare och vänner. Det är också vanligt att den som har ett spelberoende drabbas av psykiska problem såsom ångest, sömnsvårigheter och självmordstankar.

Till skillnad mot en person som inte är spelberoende kan spelaren inte av egen kraft och vilja upphöra med sitt spelande. Och skulle små uppehåll i spelandet infinna sig så följs dessa alltid av nya perioder av spelande. För den som blivit spelberoende kretsar helt enkelt livet och tankarna kring spel.

AVB Spel-Rehab erbjuder en kvalificerad öppenvårdsbehandling för dig som vill bli fri från ditt spelmissbruk. Vi erbjuder både dag- och kvällsbehandling för att tiderna ska passa dig så bra som möjligt. Dagbehandlingen bedrivs mån-fre 09:00 – 15:00 under 6 veckor, medan kvällsbehandlingen bedrivs tisdag- och torsdagskvällar mellan kl 17-20 i 10 veckor.

Hos oss står individen och beroendet i fokus och klienten guidas i att upptäcka hur beroendet påverkat livet. Målet med terapin är att få spelaren att komma till insikt att det är beroendet som skapar problemen och inte tvärtom. Under behandlingen hjälper våra terapeuter till att bearbeta de känslomässiga konsekvenserna som spelandet orsakat. Klienten får därmed hjälp att genomföra en total livsstilsförändring.

I behandlingspaketet ingår även en anhörigbehandling för familjemedlemmar, arbetsgivare eller andra närstående som blivit medberoende till spelaren. Likaså ingår det en 2,5 år lång eftervård för att förebygga eventuella återfall i spel, det innebär att klienten under första året ges en möjlighet att besöka oss 1 gång per vecka, för att under andra året komma 2 gånger per månad, och slutligen under sista halvåret komma till oss 1 gång per månad.

*Från och med den 1 januari 2018 kan den som är spelberoende söka ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten för spelbehandling. Vi på AVB Rehab har ramavtal med nästan samtliga av Skånes kommuner. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om vårt Spel-Rehab.

Anhörigbehandling

Som närstående är det svårt att undgå att påverkas av någons missbruk. Partners, föräldrar, syskon och andra i omgivningen, utvecklar ofta beteenden och får känslomässiga sår som liknar den beroendes. Barnen i familjen far illa, anpassar sig till beroendet och blir symptombärare.

Med kunskap om detta, utgår vi i behandlingen från att alkohol- och drogberoende är en familjesjukdom och att alla i familjen behöver kunskap, stöd och verktyg för att tillfriskna.Symptomen hos de närstående försvinner inte för att missbruket upphör. Att båda föräldrarna, eller åtminstone någon av dem, får hjälp ökar möjligheten för barnen att inte bära med sig effekterna av att växa upp med familjesjukdomen.

Anhörigprogrammet vänder sig till vuxna anhöriga och inleds med fem heldagar som åtföljs av efterträffar under ett år. Programmet är fristående från behandlingen för den beroende och erbjuds till anhöriga oavsett om den som missbrukar vill bli nykter eller inte.

Är du intresserad av vår anhörigbehandling så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Programmet innehåller bland annat
 • Föreläsning & filmvisning
 • Gruppsamtal
 • Eget arbete
 • Tillitsövningar
 • Deltagande i 12-stegsmöteni

Efterbehandling

Tillfrisknandet är en lång och ibland mödosam process, där man behöver kontinuerligt stöd för fortsatt nykterhet. Därför erbjuder vi marknadens längsta efterbehandling.

Efter att man avslutat den primära fasen i samtliga av våra behandlingsprogram följer en eftervård under 2,5 år. Under första året veckovis, andra året varannan vecka och sista halvåret en gång i månaden. Efterbehandlingen är förlagd kvällstid, ca 2 timmar per tillfälle.

Tiden efter en behandling är ofta omtumlande. Det är vanligt, och helt naturligt, att man upplever osäkerhet och rädsla inför att hantera vardagens utmaningar utan alkoholen, drogen eller spelandet som ”krycka”. När det dagliga stödet från gruppen och terapeuten tas bort kan livets, omgivningens och, inte minst, ens egna krav och förväntningar bli stressande. Det blir nu ytterst viktigt att man använder de strategier och verktyg som man tillförskansat sig under sin behandling.

Efterbehandlingstiden syftar till att stödja individen i fortsatt förankring av tillfrisknandet i vardagen och ger möjlighet att följa upp efterbehandlingsplanen och uppmärksamma återfallssignaler och/eller annat stödbehov. Gruppträffarna fungerar stärkande och upplevs av många som ett viktigt forum för att hantera de svårigheter man ställs inför i tillfrisknandet.

Arken

Arken bildades av AVB Rehabs egna LARO-klienter som ett direkt svar på NA:s snäva tolkning av att den som innehar underhållsmedicin inte får dela/tala i samband med mötena.

Till Arken är alla som har ett beroende välkomna. Vi tillämpar inga som helst begränsningar för någon, hos oss är alla välkomna att dela och tala i samband med våra möten.

Vi håller möten i AVB Rehabs lokaler på Geijersgatan 6 på Limhamn varje torsdagkväll kl 18-19, samt varje lördag mellan kl 13-14.

Mötet är helt kostnadsfritt och sista lördagen i varje månad håller vi öppet möte för familjemedlemmar och andra närstående.

Kontakta Tim Nilsson på telefonnummer 0763382583 för mer information.

Välkomna!